Cabrianes

OTP Cabrianes

L'OTP de Cabrianes (data constitució 2007) és un instrument de debat i de presa de decisions de tots els veïns i veïnes en els assumptes que afecten al poble.

Qui en forma part:

President: és un regidor/a designat per l'alcalde/ssa a proposta del cap de la llista més votada a la Mesa de Cabrianes.

Junta de veïns: El president + 5 persones de Cabrianes proposades pels diferents partits polítics segons els resultats de les eleccions Municipals a la Mesa de Cabrianes. Aquesta Junta conjuntament amb l'alcalde de Cabrianes i el President de l'Avv es reunirà un cop el mes per tractar els principals temes que afecten al poble i la gestió del pressupost.

Assemblea de Cabrianes: El president i la Junta de Veïns, l'alcalde Pedani, representants de totes les entitats del poble i tots els veïns i veïnes de Cabrianes. Aquesta assemblea es reunirà com a mínim un cop l'any per escoltar propostes i avaluar la feina feta.

Competències OTP:

-La gestió i manteniment del pavelló i del Centru.

-Manteniment de l'escola pública.

-El manteniment general i la neteja dels espais públics.

-La gestió de les activitats culturals i esportives del poble.

-Consulta prèvia d'acords municipals que afectin a Cabrianes.

-Estudiar i avaluar els problemes del propi nterritori i proposar solucions al respecte.

-Aquelles que li siguin delegades per l'Ajuntament de Sallent.

(Totes aquestes competències aniran acompanyades pel la corresponent dotació pressupostària).Contacta amb la presidenta de l'OTP